Obowiązek informacyjny

Administratorem Danych Osobowych jest: Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-434), ul. Petrażyckiego 57, (KRS 394281). Zobacz więcej…

 

Treść po rozwinięciu obowiązku informacyjnego 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com,

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. jeśli zostanie wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda to Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane będą w celu marketingu usług Administratora Danych Osobowych (newsletter) [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanym dalej: „Rozporządzenie RODO”];
  2. prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego zawarcia a następnie realizacji umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych,[podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO].
  3. ochrony przed roszczeniami i dochodzenia własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].

 

Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania przez Administratora i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu odwołania wyrażonej zgody, dla celu (2) dane będą przechowywane przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia umowy, a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Administrator Danych Osobowych jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), dla celu (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

 

Prawa: Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przewidywane kategorie odbiorców danych: (1) podmiot zajmujący się w imieniu Administratora nadzorem nad systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe; (2) biuro rachunkowe (3) kancelaria prawna. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 

Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.